Rehabilitace je vzájemně propojený, cílený proces. Jejím hlavním cílem je minimalizovat negativní důsledky postižení – ať už akutního, nebo chronického.

Základním pilířem rehabilitačního procesu je léčebná rehabilitace.

Fyzioterapeutické metody používané na Klinice Na Košíku:

 • Léčebná tělesná výchova (aktivní a pasivní kinezioterapie)
 • Léčebné techniky (měkké, mobilizační a manipulační techniky, masáže)
 • Metodiky založené na neuromuskulárním principu (DNS Dynamická Neuromuskulární Stabilizace, PNF Proprioceptivní Neuromuskulární Facilitace, Bobath, SARAH, Mobilizace, Brügger koncept, Strenthening and Stretching for Rheumatoid Arthritis of the hand, a další)
 • Koordinačně-zátěžová terapie
 • Fyzikální terapie (elektroléčba – EMS TENS proudy, magnetoterapie, vodoléčba. mechanoterapie, fototerapie a termoterapie)
 • Tejpování

Provádí se u pacientů, kde je ta která metoda indikována ke zlepšení a udržení funkce pohybového aparátu, kondice a celkového stavu jedince.

Obecné cíle léčebné rehabilitace a fyzioterapie:

 • Zvýšení svalové síly a celkové kondice
 • Zlepšení hrubé a jemné motoriky
 • Zlepšení stability a koordinace
 • Obnovení soběstačnosti a nezávislosti
 • Odstranění bolesti
 • Zlepšení pohybových stereotypů, ergonomie pohybu
 • Zlepšení psychického stavu a nálady

Ergoterapie

Ergoterapie vede ke zlepšení fyzického a psychického stavu a vede pacienta k soběstačnosti (nezávislosti).

Ergoterapeut se zabývá obnovou/zlepšením motorických funkcí a dovedností pro vykonávání běžných denních činností a pracovních aktivit.

Zvyšuje se svalová síla, kondice, jemná a hrubá motorika a celková obratnost.

Ergoterapie u nás zahrnuje také testování podle ICF – International Classiffication of Funcioning, Disability and Health (mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví) a MMSE – Mini-Mental State Examination (kognitivní deficit).

K rehabilitaci pomocí přístrojů disponujeme:

 • Motomedy
 • Motodlaha
 • Rebox therapy
 • Magnetoterapie
 • Elektroléčba proudy
 • Rotoped
 • Andullasys masážní terapeutický systém
 • PANat metoda pomocí nafukovacích dlah URIAS

Logopedie

Zajišťuje terapii poruch řeči a komunikačních schopností u pacientů po CMP, úrazech mozku, nádorech mozku, roztroušenou sklerózou, s Parkinsonovou chorobou.

Mezi poruchy patří afázie, dysartrie, dysfonie, dysfagie a kognitivně-komunikační poruchy.

Terapie a její výsledky jsou závislé na tom, zda je porušené vnímání řeči nebo vyslovování, nebo obojí současně a navazuje na klinické logopedické vyšetření z námi nadřazeného pracoviště.

Logoped využívá k terapii orofaciální stimulace, dechovou rehabilitaci, Afaslovník a řadu dalších logopedických pomůcek.

Rehabilitace probíhá 7 dní v týdnu, logopedie každý pracovní den.

;